پرش به محتوای اصلی

جمعیت استان

جمعیت استان خراسان جنوبی بر اساس سرشماری عمومی سال 1390، 662534 نفر می باشد که 50.2 درصد آن مردان و 49.8 درصد آن را زنان تشکیل می دهند. جمعیت شهری استان 371343 نفر است که 56.04 درصد کل استان و جمعیت روستایی 291191 نفر 43.96که  درصد کل استان را تشکیل می دهد.

برخی از شاخی های آماری استان در جدول ذیل ارائه شده است.

سرشماری عمومی سال 90  
  تقسیمات کشوری سال 91
                           جمعیت: 662534 نفر                     مساحت: 95384.969 کیلومتر مربع
                   متوسط رشد سالانه: 0.81 درصد                               تعداد شهرستان: 11
                  سهم از جمعیت کشور: 0.88 درصد                                  تعداد بخش: 25
                    میزان شهرنشینی: 56.0 درصد                                تعداد دهستان: 61
                      درصد باسوادی: 82.5 درصد                                   تعداد شهر: 28
                               بعد خانوار: 3.6                        تعداد آبادی دارای سکنه: 1703