پرش به محتوای اصلی

اطلاعات مربوط به سرویس های ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

شهرستان

تلفن همگانی مشغول به کار

نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی

شهری

راه دور

استان

١٩٦

١٩٠٨

١٩١٣

بیرجند

٣٦

٨٥٥

٢٧١

درمیان

٠

٨٢

١٣٥

سرایان

٣

١١٨

١٠٤

سربیشه

٢

١٢٥

٢٥٤

قائنات

٣٢

١٩٨

١٩٦

نهبندان

٣

١٥٤

٢٧٤

فردوس

٢٨

١١٣

٥٣

بشرویه

٥

٦٢

١٠٥

خوسف

١

٥٠

٢٢٠

زیرکوه

١

٤١

١١٨

طبس

٨٥

١١٠

١٨٣

 

 

شهرستان

تلفن منصوبه

تلفن مشغول به کار (مشترکین)

تلفن همراه

جمع

واحد مسکونی

واحد تجاري و صنعتی

واحد دولتی

استان

٣٢٩١٧٣

٢٧٦٤٧٨

٢٣٢٢٣٧

٢٤١٠٤

١٤٤٠٧

٥٠٢٤٣٣

بیرجند

١٢٠٤٨١

١٠٥٢٣٩

٨٧١٢٤

١١١١٢

٥٤٤٥

٣٣١٠١١

درمیان

١٧٣٦٢

١٥٠٧٢

١٣٥٦٥

٢٦٢

٩٧٢

٧٨٥٣

سرایان

١٤٧٤٠

١٢٨٠٣

١٠٢٣٢

١١٥٢

٨٦٢

١٠٥٩٦

سربیشه

١٥٠٩٢

١١٥٧٢

١٠٢٢١

٤٨١

٧٢٨

٦١٦٤

قائنات

٤٩٣٧٣

٤٠٧٩٣

٣٥٠٨٠

٣٥٩١

١٦٢٨

٣٤٠٢٣

نهبندان

٢٠١٦٨

١٥٠٤٥

١٢٧٩٣

١٠٦٦

٨٦٠

١٣٧٢٠

فردوس

٢٣٦٦٩

١٩٤٤٥

١٦٠٠٨

٢١٣٩

٩٧٢

٥٦٢٥٧

بشرویه

١٢٢٦٨

١٠٥٤٨

٨٥٤٤

١٢٦٦

٥٢٧

٩٢٢٥

خوسف

١٠٠٤٤

٧٩٨٢

٧٢٢٥

٢٤١

٣٨٧

١٨٣١

زیرکوه

١٢١٦٢

١٠٠٢٥

٩٠٨٢

٢٧٨

٣٤٩

٥٦٣٩

طبس

٣٣٨١٤

٢٧٩٥٤

٢٢٣٦٣

٢٥١٦

١٦٧٧

٢٦١١٤